Beskæftigelsesrettet Mentor

Beskæftigelsesrettet Mentor

I SOLVITA tilbyder vi beskæftigelsesrettede mentorordninger til borgere udenfor det danske arbejdsmarked. Mentorstøtten er med henblik på at fremme borgerens muligheder for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller fastholde beskæftigelse eller uddannelse. Mentorens opgave kan strække sig bredt alt efter den pågældende borgers situation og behov. Vi tilrettelægger støtten og skræddersyr forløbet efter den konkrete situation.

På alle mentoropgaver er der tilknyttet en koordinator, der deltager ved opstartsmødet. Koordinatoren giver mentoren supervision og faglig sparring igennem hele mentorforløbet, så mentor på den måde bliver støttet i at løse opgaven på bedst mulig vis. Vi har således i SOLVITA god erfaring med at arbejde sammen i tværfaglige teams, da dette arbejdsfællesskab sikrer kvalitet og faglighed i opgaveløsningen.

SOLVITA består af et bredt, multikulturelt netværk af flersprogede mentorer og konsulenter, og vi har desuden stor erfaring med at arbejde med integrationsborgere. I arbejdet med borgere med anden etnisk herkomst end dansk, bestræber vi os på at mentoren har sprog- og kulturfællesskab med borgeren, da vi oplever at den direkte kommunikation og gensidige forståelse støtter både borgeren og mentoren i hurtigere at skabe tillid, og øger dermed muligheden for at arbejde med den personlige udvikling og opblomstring.

Indsatsen kan blandt andet bestå af støtte til indsigt og overblik over egen økonomi og e-Boks. Dette kan hjælpe borgeren med at fjerne stress omkring hverdagsbekymringer om helbred og økonomi. Således kan fokus blive flyttet til den nødvendige forandringsproces, som borgeren skal igennem for at blive selvforsørgende. Hvis behovet er til det, kan mentor ligeledes ledsage borgeren til diverse møder i jobcenter, rehabiliteringscenter, lægebesøg og lignende.

Det er en del af opgaveløsningen, at borgeren får en følelse af ejerskab for egen indsats ved at han eller hun bliver inkluderet i processen og får en forståelse for meningen med forløbet og indsatsen. Mentoren hjælper ligeledes borgeren med at opnå forståelse for de krav og forventninger der er til ham eller hende i samfundet, hvilket kan afklare behovet for mentorhjælp, samt øge motivationen for at arbejde henimod økonomisk selvstændighed og selvforsørgelse.

Vores tilbud er inklusive koordinering af indsatsen, faglig sparring, supervision og kørsel. Vi opkræver desuden ikke tillæg for nat, søn- og helligdage.