Familiebehandling

Familiebehandling i Solvita

I Solvita tilbyder vi familiebehandling til børnefamilier med behov for særlig støtte. Her kan der både være tale om forebyggende og akutte indsatser hos børn og unge, samt deres forældre. Opgaveløsningen sker i et tværfagligt samarbejde mellem konsulenter og koordinatorer, der i fællesskab sikrer den bedst mulige behandling for den pågældende familie. Vi kan både yde praktisk og/eller pædagogisk støtte med diverse foranstaltninger, i og uden for hjemmet.

Alle vores konsulenter har gennemgået et kursus i narrativ og anerkendende pædagogik, og vi arbejder ud fra dette perspektiv i en socialpædagogisk indsats, hvor der tages udgangspunkt i at styrke familiens ressourcer og øge forældrenes evne til at tage vare på børnenes behov.

Vi tilbyder familiebehandling både til danske og udenlandske familier. I de udenlandske familier tilstræber vi at den pædagogiske konsulent har kulturelle og sproglige færdigheder, der matcher familien. Dette skaber ofte en større tillid fra familiens side, samt øger muligheden for at arbejde med forældrekompetencerne. Du kan læse om mere om vores erfaring med familiebehandling med sprogfællesskab her (hyperlink).

Solvita tilbyder desuden forældreevne-undersøgelser, psykologiske udredninger af børn og voksne, legeterapi (hyperlink), musikterapi (hyperlink til Familierettet musikterapi), overvåget samvær og pædagogisk støtte m.m. Det afhænger af opgaven, hvilke terapeutiske og pædagogiske metoder, der skal i spil. Dette aftales med rådgiveren og familien fra sag til sag.

 

Forandringsprocesser og selvhjulpenhed

I Solvita har vi valgt at arbejde ud fra en narrativ og anerkendende tilgang, da vi ser det som en nødvendighed i familiens udvikling at forældrene tager ejerskab for den forandringsproces, som de skal igennem for at øge børnenes trivsel og udvikling. Det at forældrene selv er med til at definere, hvilken forandringsproces der er nødvendig i netop deres familie, styrker forældrenes motivation for at fortsætte den udvikling, som de selv har været med til at sætte i gang, også efter at indsatsen er afsluttet. Dette er med til at gøre at familiens egne ressourcer kommer i spil, og at de dermed kan blive uafhængige af den pædagogiske indsats.

Vi har gode erfaringer med at arbejde som rollemodeller for forældrene i familiens eget hjem, således forældrene får inspiration og støtte til at bryde uhensigtsmæssige samværsformer, og får opbygget nye og sundere relationer i familien. I nogle familier kan det være særdeles gavnligt at få indarbejdet en dagsrytme, der både giver forudsigelighed og sikrer at der er tid til samvær, leg, lektier, faste måltider og gode sovevaner for børnene. I de situationer hvor det er nødvendigt, kan vi også bidrage med en forældrekompenserende indsats, hvor vi kan tilbyde socialpædagogisk dækning i døgndrift.

 

Specialkomponerede indsatser

Arbejdet i familierne tilrettelægges ud fra forvaltningens målsætning, samtidig med at vi finder det vigtigt, at forældrene inddrages i videst muligt omfang i opsætning af mål for såvel det terapeutiske som det pædagogiske arbejde Ligeledes inddrages forældrene i udarbejdelsen af det skriftlige materiale til forvaltningen, således at de har godt kendskab til tankerne bag det arbejde som pædagogerne og terapeuterne udfører.

Der bliver taget udgangspunkt i kommunens handleplan, samt den pågældende familie og det enkelte familiemedlem, for at kunne tilpasse den behandling og indsats, som støtter bedst op om børnenes trivsel og udvikling. Vi er under indsatsen både fleksible og omstillingsparate, da vi følger familierne hvor behovet er. Dette giver en tryghed og forudsigelighed for familierne, som skaber bedre vilkår for at de kan fokusere på den udviklingsproces de arbejder med.

 

Tværfagligt samarbejde og kvalitetssikring

I Solvita arbejder vi sammen i teams omkring opgaveløsningen, og personalet modtager løbende faglig sparring og supervision. Vores teams er bygget op med en koordinator og en gruppe pædagogiske konsulenter. Den enkelte familie har en eller flere faste pædagogiske konsulenter tilknyttet afhængigt af indsatsens omfang. Koordinatoren deltager i møder, samt udarbejdelsen af den pædagogiske handleplan og statusrapporter. Vi har erfaring med at arbejdsfællesskabet i teamet sikrer kvalitet og faglighed i den enkelte opgaveløsning.

 

APCI

Vi kan lave kvalitetssikring af vores ydelser ved brug af APCI-metoden, som er et redskab til at underbygge forældrekompetenceundersøgelser. Ved brug af APCI (Assessment of Parent-Child Interaction) kan vi evaluere interaktionen og graden af tilknytning mellem barn og forælder ved blandt andet at kigge på den gensidige afstemning, den nonverbale kommunikation, indikationen af tilknytningsadfærd, samt graden af emotionel forælder respons. Dette kan indikere hvilke indsatser, der kan være behov for i familien. Hos Solvita kan vi gøre brug af testen som effektmåling ved større familiebehandlingssager, hvor denne bliver implementeret ved opstart og igen efter 5 måneder. Du kan læse mere om APCI her (hyperlink til APCI).