Kvoteflygtninge

Kvoteflygtninge

En god start på en nye fremtid –  vi formidler en holdbar vej til et selvstændigt liv.

 

Hos SOLVITA tror vi på, at en god modtagelse af nye kvoteflygtninge har afgørende betydning for deres vej til at blive aktive og deltagende medborgere i samfundet. Med vores mange års erfaring indenfor området kan vi i samarbejde med kommunen skabe gode integrationsresultater, både i det korte og det lange løb. Vi ved, at trygge rammer med en praktisk og socialstøttende pædagogik skaber de bedste forudsætninger for en god start og en vellykket integration.

Erfaringer viser, at når man kommer til Danmark som flygtning fra afrikanske kontekster, kan det være svært at forholde sig til de mange nye kulturelle og sociale normer. Det gælder alt fra sprog, mad og infrastruktur til den måde vi omgås hinanden, tilgangen til vores børn, kravene på arbejdsmarkedet og forventningerne fra samfundet. I den forbindelse kan der dukke flere uforudsete udfordringer op, da mange internaliserede kulturelle vaner og normer i Danmark, kan virke ulogiske, når man kommer fra en anden kontekst. Her kan vi være med til at skabe en forståelsesramme for betydningen af, for eksempel, daglig struktur vedligeholdelse af bolig, rengøring og hygiejne, samt praktisk brug af køkkenudstyr.

Tilvænningen og tilegnelsen af disse vaner kan blive yderligere kompliceret med udfordringer, såsom analfabetisme, PTSD efter traumatiserende oplevelser, ubehandlede sygdomme og underernæring, manglende kendskab til digitale hjælpemidler m.m. Derudover har mange flygtninge aldrig været på en formel arbejdsplads. Nogle har været flygtninge hele livet og nogle er vokset op og har boet i flygtningelejre i mange år. Grundet disse udfordringer kan det for mange være svært at etablere, samt opretholde en normal dagligdag og et velfungerende familieliv. Det er en længere proces at indrette sig i en ny kultur, når man tidligere har levet et mere ustruktureret liv, hvor dagen er indrettet efter solen og årstiderne, og ikke kalendere og klokkeslæt. Desuden har vi erfaret, at mange flygtninge fra afrikanske kontekster kan udvise en vis mistillid til systemet efter at have oplevet diktatur og korruption i de samfund, de kommer fra. Det er derfor også en del af processen, at der bliver skabt en forståelse for fællesskab og demokrati i samfundet.

Den gode modtagelse

I SOLVITA har vi mange års erfaring i arbejdet med flygtninge. Vi har et godt kendskab til de udfordringer og behov, der kan opstå i mødet med et nyt land, hvor kulturen og samfundsstrukturen er meget anderledes, end det, man er vokset op med. Vi har derfor også oplevet, hvor vigtig og hvor positiv en effekt den gode modtagelse kan have på det enkelte menneskes fremtid i Danmark. Vi har et stort ønske om at bruge vores erfaring og viden til at give de kommende kvoteflygtninge fra Rwanda den bedst mulige start på en ny fremtid. I den forbindelse har vi skræddersyet et program til denne gruppe.

Programmet kan tilpasses både enkeltpersoner, såsom uledsagede unge, og familier. Vi har inddelt programmet i tre faser, der løber over et år. Dette skyldes, at vi ved at behovet for den praktiske og sociale støtte ændres og udfases løbende, da vores indsats har til formål, at flygtningene skal blive selvstændige og selvforsørgende i deres tilværelse i Danmark.

De tre faser

  • Forberedelse (Før ankomsten): De praktiske foranstaltninger der støtter op om den gode modtagelse.
  • Modtagelse (De første 6 uger): Den trygge ankomst der sætter rammer for den bedst mulige start.
  • Tilværelsen (Uge 7-52): Den støttende indsats der sikrer den gode integration.

Læs om de tre faser her: