Socialrettet mentor

Socialrettet mentor

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan have behov for særlig hjælp, omsorg og støtte fra en socialrettet mentor. I SOLVITA tilbyder vi socialrettet mentorordninger med bostøtte, hvor der er fokus på at støtte borgeren i behandling og håndtering af psykiske og fysiske udfordringer, opnå viden og færdigheder til at klare hverdagen, samt udvikle og fastholde færdigheder. Gennem samtaler og praktisk hjælp kan borgeren få struktur på sin hverdag i egen bolig, lære at tage aktiv del i samfundet og bringe egne ressourcer i spil.

Mentorens opgave kan strække sig bredt alt efter den pågældende borgers situation og behov. Det kan blandt andet være nødvendigt at prioritere hjælp til ADL (Almindelig Daglig Livsførsel), samt støtte til at overskue og fuldføre basale behov, såsom husholdning i boligen, overblik i økonomien og personlig pleje, omsorg og hygiejne. Derudover kan gåture, nærværende samtaler og andre aktiviteter med mentoren støtte borgeren i at udvikle sig og bryde med uhensigtsmæssige handlemønstre.

Gennem en mentor kan borgeren få skabt rammer om og rutiner i hverdagen. Ved hjælp af mentalisering og selvrefleksion støtter vi borgeren i at få øje på egne ressourcer og sætte ord på disse, så de kan blive sat i spil. Samtidig kan der blive skabt forståelse for eventuelle barrierer og hvordan disse kan overkommes. Borgeren kan få hjælp til at omsætte anvisninger i handle- og behandlingsplaner til praksis med det formål at opnå selvhjulpenhed.

Empowerment og selvstændighed

I vores daglige arbejde med udsatte borgere, har vi fokus på de små sejre i hverdagen, hvilket kan skabe selvværd og give empowerment; en følelse af at kunne tage kontrol over og ansvar i sit eget liv. Arbejdet bliver tilpasset det menneske vi møder, således vi kan støtte vedkommendes udvikling i et tempo, der er realistisk for ham eller hende.

For nogle kan praktiske udfordringer fylde meget i hverdagen. At tilmelde sig betalingsservice, aflæse en vandmåler eller finde ud af at bruge vaskemaskinen kan være en udfordring, som der er lettere at overkomme med en støtte ved sin side. Når der bliver skabt struktur i hverdagen og borgeren oplever at kunne handle sig ud af udfordringer, styrker det troen på at han eller hun kan mestre færdigheder, som tidligere føltes uoverskuelige. Dette hjælper henimod vores mål om at borgeren kan blive så uafhængig som muligt fra den pædagogiske og praktiske støtte.

Social isolation og muligheder i samfundet

For at bryde med den sociale isolation, foreslår vi blandt andet gåture sammen med borgerne eller følger med dem til andre aktiviteter udenfor hjemmet. Vi kan hjælpe med at skabe kontakt til lokale foreningstilbud, frivillige netværk eller andre muligheder, der kan opbygge sociale relationer. Den positive oplevelse i det sociale kan give motivation til at borgeren kan komme mere ud og holde sig beskæftiget. En mentor kan ligeledes tryghedssikre i situationer, der kan virke angstprovokerende for borgeren, såsom møder med sundhedsvæsenet eller ophold i offentlige rum.

Vi hjælper desuden borgeren med at kende til og forstå de krav, forventninger og muligheder, der er omkring dem i hverdagen, samt få klarhed over hvad der er vigtigt for at opnå selvstændighed. Igennem kendskabet og forståelsen kan de efterfølgende handle herpå og sammen med mentor lægge plan for at nå mål og delmål sammen. At kende mulighederne og vælge fra og til heri, kan give en følelse af at man styrer sit eget liv.

Støtte op om borgerens ressourcer

I SOLVITA tager vi udgangspunkt i den narrative og anerkendende tilgang (hyperlink til siden, hvor vi arbejder henimod at borgerne får mulighed for at skabe og genskabe flere positive fortællinger om dem selv.

Gennem vores liv skaber vi en identitet og definerer os selv gennem de historier der bliver fortalt om os, og de historier vi fortæller os selv. Hvis disse historier er negative, kan der blive skabt en fortælling, som kan skabe en negativ selvforståelse.

I SOLVITA flytter vi fokus fra det der ikke fungerer over på det der fungerer. Det gør vi gennem anerkendelse. Vi italesætter, fremhæver og værdsætter de ressourcer og den kapacitet der nogle gange bliver overskygget af de negative fortællinger.

Sprogfællesskab og Tværfaglige Teams

Til borgere med en anden etnisk baggrund tilstræber vi os at tilknytte en mentor med kultur- og sprogfællesskab med borgeren. I SOLVITA har vi et stort multietnisk og multikulturelt netværk, hvilket gør at vi har et indgående kendskab til nogle af de udfordringer borgerne kan stå i, blandt andet om det der har at gøre med deres forventninger til deres omverden på baggrund af deres egen forforståelse. En mentor med sprogfællesskab gør det nemmere at opbygge en tæt relation og derigennem hurtigere at kunne formidle danske normer og forventninger.

På alle mentoropgaver er der tilknyttet en koordinator, der deltager ved opstartsmødet. Koordinatoren giver mentoren supervision og faglig sparring igennem hele mentorforløbet, så mentor på den måde bliver støttet i at løse opgaven på bedst mulig vis.

Serviceloven § 85